تاکو هارد شل مرغ گریل - غذای کاکتوس

تاکو هارد شل مرغ گریل

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو هارد شل سبزیجات - غذای کاکتوس

تاکو هارد شل سبزیجات

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو هارد شل رست چیکن - غذای کاکتوس

تاکو هارد شل رست چیکن

320,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو هارد شل گوشت چرخ کرده - غذای کاکتوس

تاکو هارد شل گوشت چرخ کرده

540,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو مرغ گریل - غذای کاکتوس

تاکو مرغ گریل

270,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو سبزیجات - غذای کاکتوس

تاکو سبزیجات

300,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو رست چیکن - غذای کاکتوس

تاکو رست چیکن

270,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

تاکو گوشت چرخ کرده - غذای کاکتوس

تاکو گوشت چرخ کرده

500,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

بوریتو مرغ گریل - غذای کاکتوس

بوریتو مرغ گریل

320,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

بوریتو سبزیجات - غذای کاکتوس

بوریتو سبزیجات

360,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

بوریتو سوسیس دودی - غذای کاکتوس

بوریتو سوسیس دودی

260,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

بوریتو رست چیکن - غذای کاکتوس

بوریتو رست چیکن

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

بوریتو گوشت چرخ کرده - غذای کاکتوس

بوریتو گوشت چرخ کرده

540,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

پیتزا مکزیکی مرغ گریل - غذای کاکتوس

پیتزا مکزیکی مرغ گریل

370,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

پیتزا مکزیکی سبزیجات - غذای کاکتوس

پیتزا مکزیکی سبزیجات

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

پیتزا مکزیکی سوسیس دودی - غذای کاکتوس

پیتزا مکزیکی سوسیس دودی

280,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

پیتزا مکزیکی رست چیکن - غذای کاکتوس

پیتزا مکزیکی رست چیکن

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

پیتزا مکزیکی گوشت چرخ کرده - غذای کاکتوس

پیتزا مکزیکی گوشت چرخ کرده

450,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

کسادیا مرغ - غذای کاکتوس

کسادیا مرغ

320,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

کسادیا سبزیجات - غذای کاکتوس

کسادیا سبزیجات

280,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

کسادیا سوسیس دودی - غذای کاکتوس

کسادیا سوسیس دودی

350,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

کسادیا رست چیکن - غذای کاکتوس

کسادیا رست چیکن

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

کسادیا گوشت چرخ کرده - غذای کاکتوس

کسادیا گوشت چرخ کرده

560,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز سوپریم مرغ گریل - غذای کاکتوس

ناچوز سوپریم مرغ گریل

360,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز سوپریم سبزیجات - غذای کاکتوس

ناچوز سوپریم سبزیجات

340,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز سوپریم سوسیس دودی - غذای کاکتوس

ناچوز سوپریم سوسیس دودی

360,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز سوپریم رست چیکن - غذای کاکتوس

ناچوز سوپریم رست چیکن

360,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز سوپریم گوشت چرخ کرده - غذای کاکتوس

ناچوز سوپریم گوشت چرخ کرده

560,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

پاستا پنه آلفردو - غذای کاکتوس

پاستا پنه آلفردو

280,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

همبرگر گوشت مخصوص - غذای کاکتوس

همبرگر گوشت مخصوص

260,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

همبرگر مرغ مخصوص - غذای کاکتوس

همبرگر مرغ مخصوص

250,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

بورگیسا رست چیکن - غذای کاکتوس

بورگیسا رست چیکن

280,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سیب زمینی سرخ کرده ساده - غذای کاکتوس

سیب زمینی سرخ کرده ساده

60,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سیب زمینی سرخ کرده پنیری - غذای کاکتوس

سیب زمینی سرخ کرده پنیری

100,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سیب زمینی تنوری ساده - غذای کاکتوس

سیب زمینی تنوری ساده

80,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سیب زمینی تنوری پنیری - غذای کاکتوس

سیب زمینی تنوری پنیری

120,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سالسا ذرت - غذای کاکتوس

سالسا ذرت

120,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز پنیر و هالوپینو - غذای کاکتوس

ناچوز پنیر و هالوپینو

240,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز و سالسا گوجه - غذای کاکتوس

ناچوز و سالسا گوجه

140,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

ناچوز و گواکامولی - غذای کاکتوس

ناچوز و گواکامولی

480,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سالاد تاکو مرغ - غذای کاکتوس

سالاد تاکو مرغ

300,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سالاد تاکو سبزیجات - غذای کاکتوس

سالاد تاکو سبزیجات

260,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

سالاد تاکو چرخ کرده - غذای کاکتوس

سالاد تاکو چرخ کرده

380,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

آب معدنی کوچک - غذای کاکتوس

آب معدنی کوچک

12,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

نوشابه قوطی - غذای کاکتوس

نوشابه قوطی

29,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

دلستر - غذای کاکتوس

دلستر

30,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

باواریا شیشه ای - غذای کاکتوس

باواریا شیشه ای

45,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

باواریا قوطی - غذای کاکتوس

باواریا قوطی

75,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات

هافنبرگ کاکتوس - غذای کاکتوس

هافنبرگ کاکتوس

45,000 (ريال)

افزودن به سبد جزئیات
0 سبد خرید
مجموع :
0 ريال
ثبت نهایی